نشانگر بافت: ارزیابی و پیش بینی بازار سهام انگلیس

  • 2022-01-11

این صفحه به نشانک شما اضافه شد.

فقط اعضا. خواهشا در ابتدا ثبت نام کنید یا با نام کاربری وارد شوید.

نشانک این صفحه حذف شده است.

کشور: انگلستان (روزانه به روز شده) بررسی کلی جهانی را برای روش شناسی دقیق بررسی کنید.

براساس نشانگر اصلی بوفه ، بورس اوراق بهادار با ارزش منصفانه است.

نسبت کل بازار بیش از تولید ناخالص داخلی: حداکثر 20 سال اخیر - 138. 77 ٪ ؛حداقل 20 سال اخیر - 69. 31 ٪ ؛فعلی - 110. 41 ٪ بازده سالانه آینده مورد انتظار: ٪

براساس کلاه کل بازار تازه معرفی شده بیش از تولید ناخالص داخلی به علاوه کل دارایی های نسبت بانک مرکزی ، بازار سهام بسیار کم ارزش است.

نسبت کل کلاه بازار نسبت به تولید ناخالص داخلی به علاوه کل دارایی های بانک مرکزی: حداکثر 20 سال اخیر - 128. 98 ٪ ؛حداقل 20 سال اخیر - 61. 89 ٪ ؛فعلی - 75. 42 ٪ بازده سالانه پیش بینی شده اصلاح شده: ٪

ETF مورد استفاده برای بازده سود: EWU (بازده = ٪) شاخص بازار مورد استفاده: FTSE 100 شاخص تولید ناخالص داخلی سالانه: 2،814 میلیارد دلار آمریکا یا 2،317 در میلیارد دلار ارز ملی (تولید ناخالص داخلی در قیمت های محلی فعلی رشد سالانه = ٪) کل دارایی فعلی مرکزی مرکزیبانک: از سال 1984 1،305 میلیارد دلار آمریکا یا 1،075 میلیارد دلار داده ملی ارزنحوه تفسیر داده ها:اگر کمتر از 20 سال داده داشته باشیم ، مطمئناً تاریخ داده ها برای پیش بینی دقیق بازده های آینده بسیار کوتاه است. نسبت فعلی کلاه بازار نسبت به تولید ناخالص داخلی در این صفحه ایده ای را در مورد اینکه بازار از دیدگاه تاریخی در آن قرار دارد ، به شما می دهد.

رشد تولید ناخالص داخلی تاریخی انگلیس

تولید ناخالص داخلی تاریخی انگلستان در میلیاردها ارز ملی. تولید ناخالص داخلی در قیمت های فعلی محلی با نرخ سالانه ٪ طی 8 سال گذشته افزایش یافته است. لطفاً توجه داشته باشید که این نرخ رشد شامل تأثیر تورم قیمت است و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی نیست. تولید ناخالص داخلی فعلی: 2،814 میلیارد دلار آمریکا یا 2،317 میلیارد دلار ارز ملی.

تولید ناخالص داخلی انگلستان (میلیارد ، ارز ملی)

کلاه بازار سهام تاریخی

بازار تاریخی کل انگلیس در میلیاردها ارز ملی. این مقدار با استفاده از داده های منتشر شده توسط WorldBank نرمال می شود. از شاخص FTSE 100 برای عادی سازی استفاده می شود. حدود 80 ٪ از کل شاخص بازار را در انگلستان ، به سال 1982 نشان می دهد. از تعداد کل بازار 1. 8 تریلیون پوند از تاریخ 30 ژوئن 2011 برای عادی سازی FTSE تمام شاخص سهم به کل بازار استفاده کنید.

کلاه کل بازار انگلستان (میلیارد ، ارز ملی)

کل دارایی های تاریخی بانک مرکزی

کل دارایی های تاریخی بانک مرکزی انگلیس در میلیاردها ارز ملی ، که از ترازنامه بانک مرکزی هر کشور بدست می آید. لطفاً توجه داشته باشید که اگر کل دارایی ها به صورت صفر یا - نمایش داده می شوند - نشان می دهد که هیچ داده ای در دسترس نیست تا داده های اصلی صفر باشد. در این حالت ، نسخه اصلاح شده از هر دو نسبت و بازده بازار سالانه پیش بینی شده همان نسخه اصلی رفتار می شود.

کل دارایی های بانک مرکزی انگلیس (میلیارد ، ارز ملی)

نسبت تاریخی اصلی و اصلاح شده کل کلاه بازار نسبت به تولید ناخالص داخلی (٪)

نسبت فعلی کلاه کل بازار نسبت به تولید ناخالص داخلی برای انگلیس 110. 41 ٪ است. 20 سال اخیر 138. 77 ٪ بود. 20 پایین اخیر 69. 31 ٪ بود. اگر فرض کنیم که این نسبت به میانگین 20 سال اخیر 114. 83 ٪ در طی 8 سال آینده معکوس خواهد شد ، سهم بازده مورد انتظار سالانه ٪ است.

بر اساس نسخه اصلاح شده ، نسبت TMC / (تولید ناخالص داخلی + کل دارایی های بانک مرکزی) برای انگلیس 75. 42 ٪ است. 20 سال اخیر 128. 98 ٪ بود. 20 پایین اخیر 61. 89 ٪ بود. اگر فرض کنیم که این نسبت به میانگین 20 سال اخیر 96. 91 ٪ در طی 8 سال آینده معکوس خواهد شد ، سهم بازده مورد انتظار سالانه ٪ است.

این نمودار تاریخی دقیق نسبت اصلی TMC / GDP و نسبت TMC / (تولید ناخالص داخلی + کل دارایی های بانک مرکزی) است.

نسبت اصلی و اصلاح شده انگلستان TMC نسبت به تولید ناخالص داخلی (٪)

بر اساس این ارزیابی های تاریخی ، ما ارزیابی بازار را به پنج منطقه تقسیم کرده ایم:

نسبت = کل درپوش بازار / تولید ناخالص داخلی ارزش گذاری
نسبت 80 ٪ به طور قابل توجهی کم ارزش است
80 ٪< Ratio ≤ 103% کم ارزش
103 ٪< Ratio ≤ 126% با ارزش
126 ٪< Ratio ≤ 149% با ارزش بیش از حد ارزشمند است
Ratio >149 ٪ به طور قابل توجهی بیش از حد ارزشمند است
امروز ما کجا هستیم (20-12-12)؟ نسبت = 110. 41 ٪ ، ارزش منصفانه

بر اساس این ارزیابی های تاریخی اصلاح شده ، ما ارزیابی بازار را به پنج منطقه تقسیم کرده ایم:

نسبت = کل کلاه بازار / (تولید ناخالص داخلی + کل دارایی های بانک مرکزی) ارزش گذاری
نسبت 68 ٪ به طور قابل توجهی کم ارزش است
68 ٪< Ratio ≤ 87% کم ارزش
87 ٪< Ratio ≤ 107% با ارزش
107 ٪< Ratio ≤ 126% با ارزش بیش از حد ارزشمند است
Ratio >126 ٪ به طور قابل توجهی بیش از حد ارزشمند است
امروز ما کجا هستیم (20-12-12)؟ نسبت = 75. 42 ٪ ، کم ارزش کم ارزش است

بازده های پیش بینی شده و واقعی

از معادله ارائه شده در صفحه ارزیابی بازار ایالات متحده ،

بازده سرمایه گذاری (٪) = سود سهام (٪) + رشد تجارت (٪) + (Re/RB) (1/t) -1

ما می‌توانیم بازده پیش‌بینی‌شده و واقعی بازار سهام بریتانیا را در یک بازه زمانی معین، T محاسبه کنیم. نتایج محاسبه شده در نمودار زیر ارائه شده است.

خط بازده پیش‌بینی‌شده نشان‌دهنده بازده سالانه مورد انتظار یا پیش‌بینی‌شده برای هشت سال آینده است، اگر نسبت TMC/GDP فعلی به میانگین 20 سال اخیر خود یعنی 114. 83 درصد بازگردد.

خط بازده پیش‌بینی‌شده اصلاح‌شده، بازده سالانه مورد انتظار یا پیش‌بینی‌شده را برای هشت سال آینده نشان می‌دهد، در صورتی که نسبت TMC / (GDP + کل دارایی‌های بانک مرکزی) به میانگین 20 سال اخیر خود یعنی 96. 91 درصد بازگردد.

خط بازده واقعی نشان دهنده بازده واقعی و سالانه بازار سهام بریتانیا در طول هشت سال است. ما از "شاخص FTSE 100" برای انجام محاسبه بازده واقعی استفاده می کنیم. ما می‌توانیم ببینیم که محاسبات تا حد زیادی روند بازار سهام را پیش‌بینی کرده‌اند، زیرا خط بازده واقعی نزدیک به دو خط بازده پیش‌بینی‌شده موازی است.

بازده های پیش بینی شده و واقعی انگلستان

نتیجه

بر اساس شاخص بافت اولیه، انتظار می‌رود که بازار سهام بریتانیا در سال‌های آتی سالانه بازدهی داشته باشد. این از سهم رشد اقتصادی در قیمت‌های فعلی محلی است: % , سود سهام : % و ارزش گذاری معکوس به میانگین % .

در مدل اصلاح‌شده، سهم رشد اقتصادی و بازده سود سهام ثابت می‌ماند در حالی که ارزش‌گذاری معکوس به میانگین تغییر می‌کند. در نتیجه، انتظار می‌رود بازار سهام بریتانیا سالانه درصد بازدهی داشته باشد.

تاریخچه داده ها برای پیش بینی دقیق بازده های آینده بسیار کوتاه است. نسبت فعلی ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی در این صفحه به شما ایده می دهد که بازار از منظر تاریخی در کجا قرار دارد. این بازده پیش‌بینی‌شده و بازده پیش‌بینی‌شده اصلاح‌شده بازار سهام در بریتانیا نسبت به سایر کشورها است. روی کشور در نوار کناری سمت چپ کلیک کنید تا جزئیات مربوط به هر کشور را بررسی کنید.

ارزش گذاری بازار آمریکا

نشانگرهای اقتصادی

عملکرد بخش و صنعت

ارزش گذاری بازار جهانی

بازده سالانه پیش بینی شده (%)
اسپانیا9. 4٪
بلژیک8. 5٪
سنگاپور8. 2٪
استرالیا7. 1٪
6. 9٪
ایتالیا5. 4٪
هنگ کنگ4. 6٪
آلمان4. 5٪
سوئیس3. 9٪
کشور کره3. 7٪
سوئد3. 7٪
کانادا3. 3٪
ایالات متحده آمریکا2. 5٪
فرانسه1. 5٪
هلند0. 5٪
ژاپن-2. 5٪
بازار نوظهور:
روسیه29. 6٪
پاکستان22. 1٪
مصر18. 8٪
برزیل13. 3٪
مکزیک8. 5٪
اندونزی8. 0٪
چین7. 8٪
آفریقای جنوبی6. 7٪
هندوستان4. 8٪
بوقلمون1. 9٪

سهام: بازنده ها و بازندگان

موجودیقیمت تغییر قیمت
LSE: گاو84. 80 پوند16. 16 ٪
LSE: ABC12. 26 پوند11. 15 ٪
LSE: داده ها12. 20 پوند2. 95 ٪
LSE: BVXP37. 75 پوند2. 30 ٪
LSE: GAMA10. 66 پوند2. 11 ٪
LSE: Wizz21. 09 پوند-6. 02 ٪
LSE: CRW18. 45 پوند-5. 38 ٪
LSE: III12. 77 پوند-4. 49 ٪
LSE: ICP11. 44 پوند-4. 47 ٪
LSE: DCC40. 68 پوند-4. 28 ٪

ارزیابی بازار جهانی: بازار انگلیس بازده بسیار بالاتری نسبت به بازار ایالات متحده خواهد داشت

مقالات مرتبط:

افزونه های وردپرس را برای پیوندهای وابسته آسان در تیک های سهام و نام های گورو دریافت کنید |با تعبیه نمودارهای Gurufocus Gurufocus برنامه های وابسته Gurufocus ، کمیسیون های وابسته کسب کنید: در هر مراجعه به 400 دلار درآمد کسب کنید.( بیشتر بدانید)

premium membership

  • نقشه homeaboutjobssite نقشه استفاده از PolicMobile PolyCymobile ProgramFiliate ProgramFaqContact ما 中文 همه در یک صفحه نمایشگر
  • لیست سهام ListGuru Listinsider Listinsider شاخص های اقتصادی و تجاری InternationSindustrate DataDCF Calculatordiscussion Boardplansexcel Sheets add-ingoogle add-on
  • © 2004-2022 Gurufocus. com ، LLC. کلیه حقوق محفوظ است.

سلب مسئولیت: Gurufocus. com توسط یک کارگزار یا یک فروشنده اداره نمی شود. این یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده وابسته است که به عنوان یک صندوق بازرگانی مبادله ای مبادله می شود. این مشاور سرمایه گذاری مشاوره ای را به سرمایه گذاران انفرادی ارائه نمی دهد. تحت هیچ شرایطی هیچ اطلاعاتی که در Gurufocus. com ارسال شده است ، توصیه ای برای خرید یا فروش امنیت را نشان نمی دهد. اطلاعات موجود در این سایت و در خبرنامه های مرتبط با آن در نظر گرفته نشده است ، و همچنین مشاوره یا توصیه های سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد. افراد یا اشخاصی که به عنوان "گوروس" انتخاب شده اند ممکن است اوراق بهادار را قبل و بعد از هر مقاله خاص و گزارش و اطلاعات در اینجا منتشر کنند ، با توجه به اوراق بهادار مورد بحث در هر مقاله و گزارش ارسال شده در اینجا. گوروس ممکن است در هر زمان از سایت Gurufocus اضافه یا حذف شود. به هیچ وجه Gurufocus. com در قبال هرگونه خسارت ناشی از استفاده از هرگونه محتوا یا مطالب دیگر که در Gurufocus. com منتشر شده یا در دسترس است ، یا مربوط به استفاده از آن ، یا مربوط به استفاده از آن ، یا مربوط به استفاده از آن ، یا مربوط به استفاده از آن ، یا مربوط به استفاده از آن ، یا مربوط به استفاده از آن ، یا مربوط به استفاده از آن ، یا در دسترس است. عدم توانایی در استفاده ، Gurufocus. com یا هر محتوا ، از جمله ، بدون محدودیت ، هرگونه ضرر سرمایه گذاری ، سود از دست رفته ، فرصت از دست رفته ، ویژه ، حادثه ای ، غیرمستقیم ، نتیجه گیری یا مجازات. عملکرد گذشته نشانگر ضعیف عملکرد آینده است. اطلاعات موجود در این سایت و در خبرنامه های مرتبط با آن در نظر گرفته نشده است ، و همچنین مشاوره یا توصیه های سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد. اطلاعات موجود در این سایت به هیچ وجه برای کامل بودن ، صحت و یا به هیچ وجه تضمین نشده است. معلمان ذکر شده در این وب سایت وابسته به Gurufocus. com ، LLC نیستند. نقل قول های سهام ارائه شده توسط داده های تعاملی. داده های اساسی شرکت ارائه شده توسط Morningstar ، روزانه به روز می شود.

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.