شورای حکام سیستم فدرال رزرو

  • 2022-05-18

فدرال رزرو، بانک مرکزی ایالات متحده، سیستم پولی و مالی ایمن، انعطاف پذیر و با ثبات را برای این کشور فراهم می کند.

اعتبار مصرف کننده - G. 19

دانلود داده های PDF نسخه فعلی

اکتبر 2022

در ماه اکتبر، اعتبار مصرف کننده با نرخ سالانه تعدیل فصلی 6. 9 درصد افزایش یافت. اعتبارات گردان با نرخ سالانه 10. 4 درصد افزایش یافت، در حالی که اعتبارات غیر گردشی با نرخ سالانه 5. 8 درصد افزایش یافت.

اعتبار مصرفی معوق 1
فصلی تنظیم شده است. میلیاردها دلار به جز آنچه ذکر شد.
2021 2022
2017 2018 2019 2020 2021 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 r اوت r سپتامبر r اکتبر ص
درصد کل تغییر (نرخ سالانه) 2 5.3 4.5 4.6 -0. 3 5.9 5.4 6.9 8.4 8.7 7.0 7.8 6.6 6.9
گردان 5.9 3.7 3.6 -11. 2 6.9 8.3 12. 7 17. 0 14. 6 12. 5 17. 6 8.2 10. 4
غیر گردان 3 5.1 4.8 5.0 3.5 5.6 4.5 5.2 5.8 6.8 5.2 4.6 6.1 5.8
جریان کل (نرخ سالانه) 2, 4 194. 3 172. 7 185. 1 -12. 0 246. 0 231. 3 302. 5 372. 5 391. 7 321. 5 363. 4 309. 8 324. 9
گردان 56. 7 37. 3 38. 1 -122. 1 67. 1 82. 1 128. 0 177. 4 159. 1 141. 0 200. 6 94. 7 121. 2
غیر گردان 3 137. 6 135. 3 147. 0 110. 1 178. 9 149. 2 174. 4 195. 1 232. 6 180. 5 162. 9 215. 1 203. 7
مجموعاً برجسته 3, 830. 8 4, 007. 0 4, 192. 2 4, 184. 9 4, 430. 8 4, 355. 2 4, 430. 8 4, 524. 0 4, 621. 9 4, 702. 3 4, 676. 4 4, 702. 3 4, 729. 3
گردان 1, 016. 8 1, 053. 8 1, 092. 0 974. 6 1, 041. 7 1, 009. 7 1, 041. 7 1, 086. 1 1, 125. 8 1, 161. 1 1, 153. 2 1, 161. 1 1, 171. 2
غیر گردان 3 2, 813. 9 2, 953. 2 3, 100. 2 3, 210. 3 3, 389. 1 3, 345. 5 3, 389. 1 3, 437. 9 3, 496. 1 3, 541. 2 3, 523. 3 3, 541. 2 3, 558. 2
شرایط اعتبار
اعتبار مصرفی معوق (سطوح) 1
تنظیم فصلی نیست. میلیاردها دلار.
2021 2022
2017 2018 2019 2020 2021 Q3 Q4 Q1 Q2 r Q3 r اوت r سپتامبر r اکتبر ص
جمع 3, 830. 8 4, 007. 0 4, 192. 2 4, 184. 9 4, 430. 8 4, 337. 4 4, 430. 8 4, 462. 6 4, 583. 6 4, 684. 4 4, 655. 9 4, 684. 4 4, 706. 0
دارندگان عمده
موسسات سپرده گذاری 1, 633. 2 1, 687. 4 1, 774. 1 1, 687. 5 1, 827. 2 1, 743. 3 1, 827. 2 1, 830. 9 1, 915. 0 1, 959. 4 1, 951. 7 1, 959. 4 1, 972. 4
شرکت های مالی 541. 3 534. 4 537. 7 551. 4 577. 0 578. 0 577. 0 572. 8 570. 8 571. 5 570. 4 571. 5 574. 8
اتحادیه های اعتباری 439. 3 481. 2 498. 0 505. 1 532. 0 522. 0 532. 0 547. 2 584. 3 613. 1 602. 6 613. 1 616. 1
دولت فدرال 7 1, 145. 6 1, 236. 3 1, 319. 2 1, 381. 0 1, 436. 4 1, 436. 4 1, 436. 4 1, 455. 0 1, 457. 1 1, 484. 3 1, 474. 9 1, 484. 3 1, 486. 6
مؤسسات غیرانتفاعی و آموزشی 8 35. 1 31. 3 27. 3 24. 1 22. 4 22. 7 22. 4 22. 0 21. 6 21. 1 21. 3 21. 1 21. 0
تجارت غیر مالی 36. 2 36. 5 35. 8 35. 8 35. 8 35. 0 35. 8 34. 7 34. 8 35. 0 35. 0 35. 0 35. 1
انواع عمده اعتبار، توسط دارنده
گردان 1, 016. 8 1, 053. 8 1, 092. 0 974. 6 1, 041. 7 971. 2 1, 041. 7 1, 024. 2 1, 087. 6 1, 122. 6 1, 118. 2 1, 122. 6 1, 133. 7
موسسات سپرده گذاری 912. 0 947. 2 983. 6 875. 3 943. 6 875. 5 943. 6 927. 6 988. 7 1, 021. 2 1, 017. 3 1, 021. 2 1, 031. 3
شرکت های مالی 26. 6 23. 7 21. 9 17. 1 13. 4 14. 9 13. 4 12. 9 12. 2 11. 9 12. 0 11. 9 11. 9
اتحادیه های اعتباری 58. 0 62. 4 66. 5 62. 3 64. 7 61. 7 64. 7 64. 8 67. 7 70. 3 69. 8 70. 3 71. 4
دولت فدرال 7 . . . . . . . . . . . . .
مؤسسات غیرانتفاعی و آموزشی 8 . . . . . . . . . . . . .
تجارت غیر مالی 20. 2 20. 5 20. 0 20. 0 20. 0 19. 1 20. 0 18. 8 18. 9 19. 1 19. 1 19. 1 19. 2
غیر چرخشی 2, 813. 9 2, 953. 2 3, 100. 2 3, 210. 3 3, 389. 1 3, 366. 2 3, 389. 1 3, 438. 3 3, 496. 1 3, 561. 9 3, 537. 7 3, 561. 9 3, 572. 3
موسسات سپرده گذاری 721. 2 740. 2 790. 5 812. 2 883. 6 867. 8 883. 6 903. 3 926. 3 938. 1 934. 4 938. 1 941. 1
شرکت های مالی 514. 7 510. 7 515. 9 534. 3 563. 6 563. 1 563. 6 559. 9 558. 6 559. 6 558. 4 559. 6 563. 0
اتحادیه های اعتباری 381. 3 418. 8 431. 5 442. 8 467. 4 460. 3 467. 4 482. 4 516. 6 542. 8 532. 8 542. 8 544. 7
دولت فدرال 7 1, 145. 6 1, 236. 3 1, 319. 2 1, 381. 0 1, 436. 4 1, 436. 4 1, 436. 4 1, 455. 0 1, 457. 1 1, 484. 3 1, 474. 9 1, 484. 3 1, 486. 6
مؤسسات غیرانتفاعی و آموزشی 8 35. 1 31. 3 27. 3 24. 1 22. 4 22. 7 22. 4 22. 0 21. 6 21. 1 21. 3 21. 1 21. 0
تجارت غیر مالی 16. 0 16. 0 15. 8 15. 8 15. 8 15. 9 15. 8 15. 8 15. 8 15. 9 15. 9 15. 9 15. 9
یادداشت
وام دانشجویی 9 1, 488. 9 1, 566. 9 1, 637. 9 1, 693. 9 1, 733. 4 1, 739. 4 1, 733. 4 1, 747. 5 1, 744. 0 1, 767. 9 n. a. 1, 767. 9 n. a.
وام وسایل نقلیه موتوری 10 1, 102. 0 1, 139. 6 1, 184. 1 1, 224. 4 1, 314. 2 1, 300. 4 1, 314. 2 1, 332. 2 1, 366. 8 1, 397. 7 n. a. 1, 397. 7 n. a.
اعتبار مصرفی معوق (جریان ها) 1
تنظیم فصلی نیست. میلیاردها دلار، نرخ سالانه.
2021 2022
2017 2018 2019 2020 2021 Q3 Q4 Q1 Q2 r Q3 r اوت r سپتامبر r اکتبر ص
جمع 194. 3 172. 7 185. 1 -12. 0 246. 0 313. 2 373. 7 127. 0 484. 1 403. 4 601. 0 342. 8 258. 8
دارندگان عمده
موسسات سپرده گذاری 70. 6 50. 6 86. 6 -91. 3 139. 7 162. 9 335. 6 14. 9 336. 6 177. 2 321. 5 91. 4 156. 4
شرکت های مالی -7. 1 -6. 9 3.4 13. 7 25. 6 22. 8 -3. 9 -16. 5 -8. 0 2.7 -0. 6 13. 4 39. 7
اتحادیه های اعتباری 42. 6 41. 9 16. 8 7.1 26. 9 38. 3 40. 2 60. 8 148. 2 115. 5 91. 6 126. 8 35. 1
دولت فدرال 7 96. 3 90. 7 83. 0 61. 7 55. 4 89. 9 -0. 2 74. 4 8.6 108. 8 188. 6 112. 7 27. 8
مؤسسات غیرانتفاعی و آموزشی 8 -6. 2 -3. 9 -4. 0 -3. 2 -1. 6 -1. 9 -1. 1 -1. 8 -1. 5 -2. 1 -2. 2 -2. 4 -0. 8
تجارت غیر مالی -2. 0 0.2 -0. 7 0.0 0.0 1.2 3.2 -4. 6 0.3 1.2 2.1 0.8 0.6
انواع عمده اعتبار، توسط دارنده
گردان 56. 7 37. 3 38. 1 -122. 1 67. 1 81. 1 282. 1 -69. 8 253. 3 140. 0 245. 5 52. 2 133. 9
موسسات سپرده گذاری 52. 5 35. 5 36. 4 -113. 0 68. 4 77. 2 272. 4 -63. 9 244. 3 130. 2 235. 4 47. 2 120. 4
شرکت های مالی 1.1 -2. 9 -1. 9 -4. 8 -3. 7 -2. 2 -5. 8 -2. 0 -2. 9 -1. 2 -1. 2 -1. 2 -0. 3
اتحادیه های اعتباری 4.8 4.4 4.2 -4. 3 2.4 5.4 12. 0 0.7 11. 5 10. 3 10. 3 5.8 12. 9
دولت فدرال 7 . . . . . . . . . . . . .
مؤسسات غیرانتفاعی و آموزشی 8 . . . . . . . . . . . . .
تجارت غیر مالی -1. 7 0.3 -0. 5 0.0 0.0 0.7 3.6 -4. 7 0.4 0.7 1.0 0.3 0.9
غیر چرخشی 137. 6 135. 3 147. 0 110. 1 178. 9 232. 1 91. 6 196. 8 230. 8 263. 3 355. 5 290. 6 124. 9
موسسات سپرده گذاری 18. 2 15. 1 50. 3 21. 7 71. 4 85. 8 63. 2 78. 8 92. 3 47. 1 86. 1 44. 2 36. 0
شرکت های مالی -8. 1 -4. 1 5.2 18. 5 29. 2 25. 0 1.9 -14. 6 -5. 1 3.9 0.6 14. 6 40. 0
اتحادیه های اعتباری 37. 7 37. 6 12. 7 11. 3 24. 6 32. 8 28. 2 60. 0 136. 7 105. 2 81. 2 121. 0 22. 2
دولت فدرال 7 96. 3 90. 7 83. 0 61. 7 55. 4 89. 9 -0. 2 74. 4 8.6 108. 8 188. 6 112. 7 27. 8
مؤسسات غیرانتفاعی و آموزشی 8 -6. 2 -3. 9 -4. 0 -3. 2 -1. 6 -1. 9 -1. 1 -1. 8 -1. 5 -2. 1 -2. 2 -2. 4 -0. 8
تجارت غیر مالی -0. 3 -0. 1 -0. 1 0.0 0.0 0.4 -0. 3 0.0 -0. 1 0.4 1.0 0.5 -0. 3
یادداشت
وام دانشجویی 9 83. 6 78. 0 71. 0 56. 0 39. 6 81. 5 -24. 1 56. 2 -13. 8 95. 4 n. a. 95. 4 n. a.
وام وسایل نقلیه موتوری 10 39. 7 33. 7 44. 5 40. 3 89. 7 100. 7 55. 1 71. 9 138. 4 123. 5 n. a. 123. 5 n. a.

*این نسخه به طور کلی در پنجمین روز کاری هر ماه صادر می شود. برای اطلاعات بیشتر به برنامه انتشار آماری مراجعه کنید.< Pan> 290. 6

  • نویسنده : صدرا ذوالریاستین
  • منبع : businessrealestate.website
  • بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.